Fun足一周年大抽獎
1. 成為「好氣Fun」會員
a
如您仍未能成為「好氣Fun」會員,請先於 下載「好氣Fun」App或登入「好氣Fun」網站 www.towngasfun.com
b
登記成為「好氣Fun」會員
成為「好氣Fun」會員手機版方法 成為「好氣Fun」會員網頁版方法
2. 我的「好氣Fun」會員號碼
查看「好氣Fun」會員號碼手機版方法 查看「好氣Fun」會員號碼網頁版方法